Standard polskich znaków: win1250;  zalecana przeglądarka Netscape 3.0; Aktualizacja: 23 lipca 1997
4 Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego
   W dniach 18-19 czerwca 1997 odbyło się w Krakowie-Przegorzałach 4 Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego. Zostało ono zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego  przy współudziale Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i wielu  innych instytucji wspierających.
Komitetowi Organizacyjnemu 4. Sympozjum przewodził prof. dr hab. Andrzej Kisiel.

   Celem Sympozjum było dokonanie przeglądu, wymiana doświadczeń i przedstawienie najnowszych osiągnięć dokonanych przez naukowców zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Promieniowania Synchrotronowego (a także nie zrzeszonych sympatyków PTPS) przy użyciu promieniowania synchrotronowego w różnych dziedzinach nauki (fizyka, chemia, medycyna, farmakologia, biologia, itp.). Spotkanie odbyło się w Instytucie Polonijnym Uniwersytetu Jagiellońskiego położonym na  lesistym wzgórzu, z którego roztacza się szeroka panorama Wisły i zielonych okolic na Południe od Krakowa.

   Zagadnienia poruszane w przedstawionych podczas Sympozjum wykładach i komunikatach odzwierciedlały główne obszary badań przy użyciu promieniowania synchrotronowego prowadzonych aktualnie z udziałem polskich naukowców.
   Należały one do następujących dziedzin: dyfrakcja rentgenowska (fale stojące, topografia rentgenowska, niskokątowe rozpraszanie rentgenowskie, krystalografia makromolekularna); XAS i fotoemisja elektronowa (absorpcja i fluorescencja rentgenowska, dichroizm magnetyczny, fotoemisja elektronowa), spektroskopia VUV (atomowa, molekularna i ciała stałego), rozpraszanie rentgenowskie i efekty magnetyczne, spektroskopia Moesbauerowska, mikroskopia i litografia rentgenowska, kataliza, spektroskopia w podczerwieni oraz promieniowanie synchrotronowe w biologii i medycynie.
   Szczegółową tematykę Sympozjum ilustruje jego program.

   Zgłoszone komunikaty przedstawiano w formie ustnej i plakatowej; wraz z wykładami zostaną one opublikowane w Universitatis Iagiellonicae Folia Physica jeszcze w bieżącym roku.