Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego

31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152

 

Celem Towarzystwa jest działalność naukowa i oświatowa, w szczególności wspieranie rozwoju badań naukowych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego oraz popularyzacja tego rodzaju badań w Polsce (ze Statutu PTPS).

PTPS jest jednym z bardziej aktywnych towarzystw naukowych w Polsce. Od chwili założenia (1991)  corocznie organizuje konferencje: międzynarodową ISSRNS ( International School on Synchrotron Radiation in Natural Science) - lata parzyste, i Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS)- lata nieparzyste. Towarzystwo było również zaangażowane w organizację projektów, popularyzację i lobbing na rzecz budowy pierwszego polskiego synchrotronu SOLARIS.

Towarzystwo podtrzymuje reprezentację Polski (i polskich naukowców) w międzynarodowych organizacjach koordynujących i ułatwiających dostęp do synchrotronów i laserów na swobodnych elektronach. Prowadzi również działalność informacyjną na temat ważnych konferencji międzynarodowych, zjazdów czy innych wydarzeń światowych dotyczących promieniowania synchrotronowego. PTPS publikuje Biuletyny PTPS - do chwili obecnej 16 biuletynów drukujących materiały pokonferencyjne, edukacyjne oraz artykuły naukowe (patrz zakładka BIULETYN PTPS). Publikacje pokonferencyjne drukowane są również w szeregu czasopismach międzynarodowych o światowym zasięgu (zakładka PROCEEDINGS).

Towarzystwo obecnie zrzesza 177 członków w tym jednego honorowego, 131 zwyczajnych i 45 wspierajπcych.