aktualizowano:  25.03. 1999              Polskie znaki kodowane w standardzie ISO- 8859-2
Najlepiej przeglądać za pomocą  Netscape 3.0 lub nowszym;w trybie 800x600, 256 kolorów 
I Cyrkularz

PTPS Logo
V Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego 
 Warszawa, 31 maja - 1 czerwca 1999 r. 

Organizowane przez:
Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk


 Informacje
ogólne
Informacje dla
uczestników Varia
Tematyka LISTA  ZGŁOSZONYCH KOMUNIKATÓW FORMULARZ REJESTRACYJNY OPŁATY AKTUALNOSCI
KOMITET ORGANIZACYJNY    PROGRAM PUBLIKACJA i PRZYGOTOWANIE KOMUNIKATÓW LOKALIZACJA i ZAKWATEROWANIE SPONSORZY

KSUPS'99 ADRES DLA KORESPONDENCJI;                          E-mail: synchro@ifpan.edu.pl
 
Tematyka Sympozjum

     Celem V Krajowego Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego jest przedstawienie najnowszych osiągnięć polskich naukowców, dokonanych przy użyciu promieniowania synchrotronowego w różnych dziedzinach nauki (fizyka, chemia, biologia, medycyna, farmakologia, itp.) oraz dyskusja wyników i wymiana doświadczeń. 
     Główne tematy Sympozjum to:

   • dyfrakcja rentgenowska
   • dyfraktometria proszkowa
   • dyfraktometria wysokorozdzielcza
   • topografia rentgenowska 
   • rtg. fale stojące 
   • krystalografia makromolekularna 
   • niskokątowe rozpraszanie promieni X 
   • spektroskopia rentgenowska (absorpcyjna i fluorescencyjna) 
   • fotoemisja elektronowa 
   • spektroskopia VUV (atomowa, molekularna i ciała stałego) 
   • spektroskopia mössbauerowska 
   • spektroskopia w podczerwieni 
   • zastosowania promieniowania synchrotronowego do badań materiałowych, biologicznych, chemicznych i medycznych 
   • zjawiska magnetyczne 
   • mikroskopia i litografia rentgenowska 
   • kataliza 
Język
Oficjalnym językiem Sympozjum jest język angielski. Wszystkie prezentacje ustne będą wygłoszone w języku angielskim, natomiast plakaty mogą być przygotowane także w języku polskim. 

Zgłaszanie komunikatów
Większość zgłoszonych komunikatów będzie przedstawiona w formie plakatowej. Planujemy prezentację ustną (15 minut + 5 minut dyskusji) wybranych komunikatów. 

Przewiduje się możliwość publikacji przedstawionych prac w postaci artykułów w czasopiśmie Acta PhysicaPolonica A (w języku angielskim) po akceptacji przez recenzentów. 

Streszczenia komunikatów (w języku angielskim, 1 strona A4 w formie "camera ready", lewy margines 3 cm, pozostałe 2,5 cm, czcionka 12 pt) należy przesłać do dnia 15 marca 1999 r. na adres Komitetu Organizacyjnego. 

KOMITET ORGANIZACYJNY
 

Przewodnicząca:
M. Lefeld-Sosnowska lefeld@fuw.edu.pl
 Sekretarz:
J. Gronkowski gronko@fuw.edu.pl
  G. Kowalski
  I. Sosnowska izabela@fuw.edu.pl

 


  ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

  Prof. M. Lefeld-Sosnowska
  KSUPS'99
  Instytut Fizyki Doświadczalnej UW 
  Zakład Badań Strukturalnych 
  ul. Hoża 69 
  00-681 Warszawa

    
  Fax: (22) 622 61 54
  Tel:  (22) 629 42 29
          lub:  628 30 31 w. 172, 270, 137 
  E-mail:lefeld@fuw.edu.pl
LOKALIZACJA SYMPOZJUM
  Instytut Fizyki PAN 
  Al. Lotników 32/46 
  02-668 Warszawa

  Fax: +48 (22) 843 09 26 
  Tel:  +48 (22) 843 70 01
   

 
 

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna (bez kosztów wyżywienia i noclegu):

    przed 31 marca 1999 r. 80  zł,
         po 31 marca 1999 r. 90 zł.

Do 31.03.1999 opłaty konferencyjne można wnosić przelewem na konto PTPS:

                  z zaznaczeniem, za kogo dokonano wpłaty

inne formy płatności:
                             S.W.I.F.T. No: PKOP PL PW
 

Lokalizacja i zakwaterowanie

Obrady Sympozjum będą się odbywały w Instytucie Fizyki PAN, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa.

Przewiduje się możliwość zakwaterowania uczestników spoza Warszawy w kilku hotelach
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutów PAN. Orientacyjny koszt noclegu:

    w pokoju 1-osobowym 100-120 zł,
    w pokoju 2-osobowym    70- 90 zł.
 

Ważne terminy

     15 lutego 1999 r. zgłoszenie uczestnictwa,
     15 marca 1999 r. nadesłanie streszczenia,
     31 marca 1999 r. wniesienie opłaty konferencyjnej.

 ( webmaster: pelkay@ifpan.edu.pl)