Nagroda PTPS

 

 

REGULAMIN

 

 

1.

Celem nagrody jest popularyzacja oraz wyróżnienie badań w zakresie promieniowania synchrotronowego w tym laserów na swobodnych elektronach ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych przez krajowe ośrodki naukowe i badawcze oraz polskie uczelnie wyższe.

 2.

Nagrody przyznawane są za badania w obszarze: fizyki, chemii, nauk o ziemi, nauk materiałowych, biologii, biochemii, biofizyki i medycyny wykonywane z wykorzystaniem wiązek promieniowania synchrotronowego, oraz za prace i badania związane z konstrukcją źródeł promieniowania synchrotronowego i linii badawczych z nimi związanych.

3.

Kategorie, w których przyznawane są nagrody:

 

Kategoria I: za rozprawę doktorską, obronioną na polskiej uczelni wyższej lub w krajowej jednostce naukowej w okresie po ogłoszeniu poprzedniego konkursu do dnia ogłoszenia bieżącego konkursu, opartą na badaniach naukowych wykonanych w obszarach opisanych w pkt. 2;

 

Kategoria II: za publikację naukową lub przeglądową opublikowaną w okresie po ogłoszeniu poprzedniego konkursu do dnia ogłoszenia bieżącego konkursu, w recenzowanym czasopiśmie lub książce, opartą na badaniach naukowych wykonanych w obszarach opisanych w pkt. 2. Nie będą rozważane tymczasowe wersje online;

 

Kategoria III: za dzieło popularyzatorskie związane z promieniowaniem synchrotronowym lub za inną działalność na rzecz rozwoju polskiego środowiska synchrotronowego.

4.

Nagrody są przyznawane w drodze konkursu nie częściej niż raz na dwa lata. Decyzję o naborze wniosków, każdorazowo podejmuje Zarząd a Prezes ogłasza szczegółowy terminarz danego naboru. Ogłoszenie decyzji Zarządu oraz terminarza naboru wniosków rozsyła się do wszystkich członków Towarzystwa oraz umieszcza się na stronie www.synchrotron.org.pl. Ogłoszenie harmonogramu następuje nie później niż 15 marca roku poprzedzającego konferencję ISSRNS.

5.

Warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku jest, aby:

(a)

w przypadku kategorii I – autor zgłaszanej rozprawy uzyskał stopień naukowy doktora w polskiej uczelni lub krajowej jednostce naukowej;

(b)

w przypadku kategorii II –  pierwszy autor lub autor korespondencyjny posiadał afiliację w krajowym ośrodku badawczym lub w polskiej uczelni wyższej.

(c)

w przypadku kategorii III – autor/autorzy dzieła lub osoba prowadząca działalność posiadała afiliację w krajowym ośrodku naukowym lub badawczym bądź w polskiej uczelni wyższej lub była emerytowanym pracownikiem krajowego ośrodka naukowego lub badawczego bądź polskiej uczelni wyższej.

6.

Członkostwo PTPS nie stanowi kryterium przyjęcia wniosku.

7.

Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną do Sekretarza PTPS na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłaszający otrzymuje e-mailowe potwierdzenie przyjęcia wniosku.

8.

Wnioski mogą składać indywidualnie lub grupowo specjaliści w obszarze badań zdefiniowanych w pkt. 2, w tym członkowie PTPS, sam autor publikacji lub rozprawy bądź promotor przewodu doktorskiego.

9.

Wniosek o nagrodę musi zawierać:

(a)

 w przypadku kategorii I:

 

elektroniczną kopię rozprawy doktorskiej (lub adres www repozytorium jeśli praca jest bez ograniczeń dostępna w sieci),

 

 – kopie wszystkich recenzji rozprawy doktorskiej,

 

 – krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego,

 

 – zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora (dopuszcza się potwierdzoną kserokopię dyplomu);

(b)

 w przypadku kategorii II:

 

 – elektroniczną kopię publikacji

 

 – krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego.

 (c)

 w przypadku kategorii III:

 

 – elektroniczną kopię materiałów związanych ze zgłaszanym dziełem (lub adres www jeśli dzieło, czy związane z nim materiały, są bez ograniczeń dostępne w sieci), lub opis działalności popularyzatorskiej,

 

 – krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez zgłaszającego.

10.

Zarząd, po zweryfikowaniu listy zgłoszeń, powołuje Kapitułę nagrody, której skład publikowany jest na stronie internetowej PTPS. Kapituła może powołać ekspertów w zależności od specjalizacji zgłoszonych prac.

11.

Kapituła ogłasza swoją decyzję o wyłonieniu Laureatów nagrody, bądź o nie przyznaniu nagrody w terminie określonym harmonogramem konkursu. Decyzja Kapituły zamieszczana jest na stronie www Towarzystwa. W przypadku wyłonienia Laureatów nagrody, Sekretarz PTPS, w możliwie krótkim czasie, pisemnie lub e-mailowo informuje Laureatów o przyznaniu im nagrody PTPS.

12.

Laureaci nagrody otrzymają dyplomy sygnowane przez Prezesa Towarzystwa i Przewodniczącego Kapituły. Laureat, a w przypadku publikacji/dzieła wieloautorskiego reprezentant zespołu, otrzymuje zaproszenie do wygłoszenia wykładu na konferencji ISSRNS organizowanej przez PTPS i zostaje wówczas zwolniony z opłaty konferencyjnej.

13.

Wszelkie kwestie nieuregulowane tym regulaminem rozstrzyga Zarząd PTPS.

 

14.

Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2018 roku zgodnie z Uchwałą Zarządu PTPS z dnia 12 grudnia 2018 roku.