Nagroda PTPS

 

 

REGULAMIN

 

 

1.

Nagrody przyznawane są za:

- badania w dziedzinie fizyki i chemii fazy skondensowanej, nauk materiałowych, biologii, biochemii, biofizyki i medycyny wykonywane z wykorzystaniem wiązek promieniowania generowanych w synchrotronach i laserach na swobodnych elektronach, oraz

- badania związane z konstrukcją synchrotronów i laserów na swobodnych elektronach.

 

 

 

2.

Kategorie, w których przyznawane są nagrody:

 

 

2a.

za pracę doktorską, wykonaną (przynajmniej częściowo) i obronioną na polskiej uczelni lub w krajowej jednostce naukowej, opartą na badaniach naukowych wykonanych w dziedzinach opisanych w pkt. 1;

 

 

2b.

za publikację naukową lub przeglądową w recenzowanym  czasopiśmie lub książce, opartą na badaniach naukowych wykonanych w dziedzinach opisanych w pkt. 1;

 

 

2c.

za dzieło popularyzatorskie związane z promieniowaniem synchrotronowym lub laserem na swobodnych elektronach lub za inną działalność na rzecz rozwoju środowiska synchrotronowego.

 

 

3.

Nagroda przyznawana jest w drodze konkursu, jeden raz w danym roku, autorom (zespołom złożonym z wszystkich autorów w przypadku prac wieloautorskich) za publikacje/dzieła datowane w ciągu trzech lat poprzedzających rok przyznania nagrody. W przypadku nagród za publikację (pkt. 2b) nie będą rozważane tymczasowe wersje online.

 

4.

Warunkiem koniecznym przyjęcia wniosku jest, aby:

a) w przypadku kategorii 2a – autor zgłaszanej pracy był doktorantem polskiej uczelni lub krajowej jednostki naukowej;

b) w przypadku kategorii 2b i 2c –  przynajmniej jeden autor posiadał afiliację w Polsce.

Członkostwo PTPS nie stanowi kryterium przyjęcia wniosku.

 

5.

Termin zgłaszania pracy do nagrody upływa z dniem 31 marca danego roku.

 

 

6.

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną do Sekretarza PTPS na adres: sTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłaszający otrzymuje emailowe potwierdzenie otrzymania wniosku.

 

 

7.

Zgłosić pracę do nagrody mogą indywidualnie lub grupowo specjaliści w dziedzinie badań zdefiniowanych w pkt. 1, w tym członkowie PTPS, sam autor pracy lub promotor pracy doktorskiej.

 

 

8.

Zgłoszenie pracy do nagrody musi zawierać:

a) w przypadku kategorii 2a:

    – elektroniczną kopię rozprawy doktorskiej (lub adres www repozytorium jeśli
       praca jest bez ograniczeń dostępna w sieci),

    – kopie wszystkich recenzji rozprawy doktorskiej,

    – krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez
       zgłaszającego,

    – zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora (dopuszcza się potwierdzoną kserokopię dyplomu);

b) w przypadku kategorii 2b i 2c:

    – elektroniczną kopię publikacji, czy serii artykułów, czy
       materiałów związanych ze zgłaszanym dziełem (lub adres www
       jeśli dzieło, czy związane z nim materiały, są bez ograniczeń
       dostępne w sieci),

    – krótkie uzasadnienie wniosku przygotowane przez
       zgłaszającego.

 

 

9.

W terminie do 15 kwietnia danego roku Zarząd, po zweryfikowaniu listy zgłoszeń, powołuje Kapitułę nagrody, której skład publikowany jest na stronie internetowej PTPS. Skład Kapituły będzie wyłaniany corocznie spośród członków Zarządu PTPS oraz ekspertów dobranych w danym roku w zależności od specjalizacji zgłoszonych prac.

 

 

10.

Kapituła ogłasza swoją decyzję o wyłonieniu Laureatów nagrody, bądź o nie przyznaniu nagrody w terminie do 15 czerwca danego roku. Decyzja Kapituły zamieszczana jest na stronie www Towarzystwa. W przypadku wyłonienia Laureatów nagrody, Kapituła w tym samym terminie pisemnie lub e-mailowo informuje Laureatów o przyznaniu im nagrody PTPS.

 

 

11.

Laureaci nagrody otrzymają dyplomy sygnowane przez Prezesa Towarzystwa i Przewodniczącego Kapituły oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu na jednej z konferencji organizowanych przez  PTPS. Laureat zostaje wówczas zwolniony z opłaty konferencyjnej.

 

 

12.

Wszelkie kwestie nieuregulowane tym regulaminem rozstrzyga Kapituła nagrody.