KSUPS '07 - Poznań, 24-26 września 2007

Tematyka

Tematyka Siódmego Krajowego Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego obejmuje szeroko pojęte badania z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego. Celem sympozjum jest prezentacja osiągnięć polskich naukowców dokonanych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego oraz popularyzacji idei pomiarów synchrotronowych, szczególnie wśród młodych badaczy.

W uznaniu dużego znaczenia badań synchrotronowych dla rozwoju nowoczesnych technologii nanomateriałów jak również rosnącego zastosowania tego narzędzia badawczego w farmakologii i badaniach biomedycznych podjęto w Polsce decyzję budowy narodowego źródła synchrotronowego w Krakowie. Polska jest również członkiem Europejskiego Konsorcjum Promieniowania Synchrotronowego w Grenoble oraz prowadzi negocjacje w sprawie udziału w budowie lasera na swobodnych elektronach w Hamburgu. Szczególnie ważne więc jest przygotowanie kadry młodych naukowców, którzy będą potrafili wykorzystać te źródła. W ramach sympozjum planowane są wykłady, na których wybitni specjaliści z różnych ośrodków z całego kraju przedstawią przegląd metod stosowanych w badaniach z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego oraz najnowsze wyniki swoich badań.

Komitet Programowo-Organizacyjny:

Przewodniczący - Maciej Kozak (UAM)

Wiceprzewodniczący - Paweł Piszora (UAM)

Sekretarz - Kamil Szpotkowski (UAM)

Skarbnik - Wojciech Kwiatek (IFJ PAN)

Wydawca - Wojciech Paszkowicz (IF PAN)

Członkowie:

Andrzej Burian (UŚ)

Jolanta Darul (UAM)

Krystyna Ławniczak-Jabłońska (IF PAN)

Danuta Żymierska (IF PAN)

Proponowane tematy:

Synchrotronowe źródła promieniowania

Spektroskopia emisyjna i absorpcyjna

Rozpraszanie promieniowania synchrotronowego

Topografia rentgenowska

Inne techniki badawcze wykorzystujące promieniowanie synchrotronowe

Synchrotronowe badania nowych materiałów i nanomateriałów

Badania strukturalne polimerów

Krystalografia białek

Badania materiałowe w warunkach ekstremalnych

Zastosowania promieniowania synchrotronowego w badaniach medycznych

Zaproszeni prelegenci, których udział został potwierdzony

Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik (Wydział Fizyki UAM)

Doc dr hab. Wojciech Rypniewski (IChB PAN)

Prof. dr hab. Adam Patkowski (Wydział Fizyki UAM)

Zgłaszanie komunikatów

Większość zgłoszonych komunikatów będzie przedstawiona w formie plakatowej. Planujemy prezentację ustną (15 minut + 5 minut dyskusji) wybranych komunikatów.

Lokalizacja i zakwaterowanie

Obrady Sympozjum będą się odbywały w Centrum Dydaktycznym Wydziału Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań.

Przewiduje się możliwość zakwaterowania uczestników spoza Poznania w kilku hotelach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Instytutów PAN.

Opłata konferencyjna (bez kosztów podróży, zamieszkania i wyżywienia)

pełna - 260 zł,

ulgowa - 220 zł (członkowie PTPS),

studenci i doktoranci - 180 zł.

Do 31.07.2007 opłaty konferencyjne można wnosić przelewem (z zaznaczeniem 7KSUPS i za kogo dokonano wpłaty) na konto PTPS:

Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego

31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152

Bank PeKaO SA I Oddział w Krakowie

80 1240 1431 1111 0000 1045 5083

Ważne terminy

15. czerwca 2007 r. - zgłoszenie uczestnictwa,

15. czerwca 2007 r. - nadesłanie streszczenia,

31. lipca 2007 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej.

Adres Komitetu Programowo-organizacyjnego

7. KSUPS

Maciej Kozak (UAM)

Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Fizyki

Zakład Fizyki Makromolekularnej

Umultowska 85

61-614 Poznań

email: 7ksups(at)amu.edu.pl

Info: KSUPS '07 (biuletyn)

Biuro Sympozjum będzie czynne od godz. 9.00, 24. września 2007 roku do godz. 17.00, 26. września 2007 roku.

Rozpoczęcie obrad w poniedziałek, 24. września zakończenie w środę, 26. września 2007.